ГАЖРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Гажих: хаалга гажрах (хаалга гажих);


2. Гуниглах, гундах, гунихрах, гансрах - Олны хэлэнд гажраагүй улаан алаг зүрхэн дээ. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...