ЯМААЦАХ :
/ тоглоом /

хар ямаацах (хүүхэд тоглох нэг зүйл монгол наадгай).