ЯЛТАН I

Ял хүлээсэн хүн; хэрэгтэн: ялтан болох (гэмт хэрэгтэн болох), ялтны сандалд суух дэлгэрэнгүй...

ялтан болох гэмт хэрэгтэн болох
ялтны сандалд суух гэмт хэрэгтэн болох, байцаагдах
ялтан гэмтэн ял гэм үйлдсэн хүн
ялтан зэмтэн ял зэм үйлдсэн хүн
ялтан хэрэгтэн ял хүлээж хэрэг хийсэн хүн
Ижил үг:

ЯЛТАН II

ЯЛТАН III