ЭХҮҮВТЭР

Бага зэрэг эхүүн: эхүүвтэр амттай (бага зэрэг эхүүн амттай).