ЭГЗЭГЛЭХ

1. Хардах, сэжиглэх, болгоомжлох: эгзэглэх зүйл (хардлага төрүүлсэн зүйл);


2. Хувцасны энгэр заамыг шигшиглэн эмжих.