ШИЙДҮҮЛЭХ

Шийд гаргуулах: маргаан шийдүүлэх (маргааныг шийдвэрлүүлэх), хэрэг шийдүүлэх дэлгэрэнгүй...

маргаан шийдүүлэх маргааныг шийдвэрлүүлэх
хэрэг шийдүүлэх хэргийг бусдаар шийдвэрлүүлэх