ШАЛБАРАХ

1. Мах, арьс зулгарах: арьс шалбарах (хүн, амьтны арьс зулгарах) - Дамбий, айлын тарианы хоосон дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. Эд юмны өнгөн хэсэг, будаг зэрэг өнгөцхөн холтрох, ховхрох: будаг нь шалбарах (будаг нь холтрох);
3. Юмны чанагдаж ялзрах, шалзрах: шалбартал чанах (шалзартал чанах).

арьс шалбарах хүн, амьтны арьс зулгарах
будаг нь шалбарах будаг нь холтрох
шалбартал чанах шалзартал чанах