ШАГ VII
/ этгээд /

ШАГ- Шил Архи Гарга; 1. [шилжсэн] Дамын наймаа, дамын юм: шагийн архи (дамын архи);


2. Өндөр үнэтэй юм: шагийн бараа (өндөр үнэтэй бараа).

шагийн архи дамын архи
шагийн бараа өндөр үнэтэй бараа
Ижил үг:

ШАГ I

ШАГ II

ШАГ III:

ШАГ IV:

ШАГ V

ШАГ VI: