ШАГАЙВЧ I

Шагайж харах зай завсар, нүх сүв: шагайвч нүх (шагайж харах зай), гэрийн шагайвч дэлгэрэнгүй...

шагайвч нүх шагайж харах зай
гэрийн шагайвч гэрийн хаалганы тотгоор сөхөж харах зай завсар
хаалганы шагайвч байшингийн хаалгаар нууцгай харах завсар зай, нүх
Ижил үг:

ШАГАЙВЧ II: