ШАВШУУР

1. Шавшдаг юм;


2. Саваа, торлог; шавширга.