хадаас шаалгах
хадаасыг юманд шигтгүүлэх, зоолгуулах