ЧАМИРХАЛ

Чамирхах үйлийн нэр: чамирхал нь дэндэх (чамирхах нь дэндэх).