ЧАМИНДУУ

Чамин байрын, чамин янзтай: чаминдуу хийцтэй (чамин янзын хийцтэй).