ЦҮЗЭЛЗЭХ

1. Цүзгэр юмны цүзэс цүзэс хөдлөх;


2. [шилжсэн] Яарч сандран тэвдэх, бачимдах.