ЦУСГҮЙ

1. Цус багатай: цусгүй болох (цус багатай болох) - Цусгүй дайнгүй. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай., *цусгүй алах (а. Цус гаргалгүй алах; б. Хүнийг оргүй гүтгэж хэрэгт унагах - Ах минь, гүтгэлэг гэдэг чинь хүнгүй газар цусгүй ална гэсэн үг юм. З.Баттулга. Төвшинтөгс; в. Хүнийг айхавтар чадах, дөнгөх - Энэ бузар эмийг итгэж байж л энэ дээ. Намайг ч мөн цусгүй аллаа. Д.Намдаг. Ээдрээ);


2. Царай цонхигор, хужгар.

цусгүй болох цус багатай болох
цусгүй алах а. Цус гаргалгүй алах; б. Хүнийг оргүй гүтгэж хэрэгт унагах - Ах минь, гүтгэлэг гэдэг чинь хүнгүй газар цусгүй ална гэсэн үг юм. З.Баттулга. Төвшинтөгс; в. Хүнийг айхавтар чадах, дөнгөх - Энэ бузар эмийг итгэж байж л энэ дээ. Намайг ч мөн цусгүй аллаа. Д.Намдаг. Ээдрээ