ЦУЛЧРАХ

Хүний, үгээ зөв, тодорхой, ойлгомжтой хэлж чадахгүй байх.