ЦУЛЦГА :

цулцга цулцга хийх (цулцгар юмны үргэлжлэн хөдлөх).