ЦӨН I

Элэгдэхээс хамгаалж, тэрэгний бул, тэнхлэгт шигтгэн суулгасан бэхэлгээний цагариг төмөр, холховч: тэрэгний цөн дэлгэрэнгүй... (тэрэгний булд бэхэлгээ төмөр хийх), цөн эвдрэх (тэрэгний булын бэхэлгээ төмөр эвдрэх), тэрэгний цөн (тэрэгний булын бэхэлгээний цагариг төмөр) - Тэрэг цөнгөө алдвал аюултай. В.Шарма. Таван сургамж.

тэрэгний цөн суулгах тэрэгний булд бэхэлгээ төмөр хийх
цөн эвдрэх тэрэгний булын бэхэлгээ төмөр эвдрэх
тэрэгний цөн тэрэгний булын бэхэлгээний цагариг төмөр
Ижил үг:

ЦӨН II

ЦӨН III

ганц

Цөн тугалтай үнээ

Зочин 2015-10-11 12:59:30