БАРЛАГА

Барах үйлийн нэр: барлагын эзэн (юмандаа халтай, үрэмтгий хүн).