БАРЛАГШИХ

Хүн, малын хал амсаж, хашин хойрго болох.