зах цардах
хувцасны заханд жонхуу түрхэж хатууруулах, чангаруулах