ЦАРДАЙХ

Хүн, амьтны гэдэс хэвэл их болох, дүүрэх, цэрдийх: гэдэс цардайх (гэдэс дүүрэх, цэрдийх), дэлгэрэнгүй...