ЦАЛГАЙРАХ

Цалгай зан байдал гаргах, назгайрах: дэг журам цалгайрах (дэг журам цалгардах), явдал дэлгэрэнгүй... (явдал цалгай байдалтай болох).

дэг журам цалгайрах дэг журам цалгардах
явдал цалгайрах явдал цалгай байдалтай болох