хурмаст тэнгэр
/ домог /
гучин гурван тэнгэрийн эзэн тэнгэр