БАНАГЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

1. Банаг барих;


2. Илүү ажил болох, удах.