ХОРЗЛОХ

Арзыг нэрж хорз гаргах: хорзолж нэрэх (арзыг дахин нэрэх).