ХАРВАА

1. Харваж онох чадвар: харваа муутай (харваж онохдоо муу), харваа сайтай (харваж дэлгэрэнгүй...


2. Харваж уралдах наадам, тэмцээн: сурын харваа (нум сум харвах тэмцээн) - Өнөөдөр үндэсний сурын харваа эхлэв.дэлгэрэнгүй...
3. Харалдаа, яг чиг: харваа хатгаа [хоршоо] (яг харалдаа, цэх).

харваа муутай харваж онохдоо муу
харваа сайтай харваж онохдоо сайн
сурын харваа нум сум харвах тэмцээн
харваа хатгаа яг харалдаа, цэх