ХАРВААТАЙ

1. Нум сум харвахдаа чадамгай, харвал сайтай;


2. Бай.