ХАМАРШИХ
/ хэл шинжлэл /

Авиа хамрын шинжтэй болох: хамаршсан авиа (хамрын шинжтэй болсон авиа).