ХАЛГИАХ

Саванд шингэн зүйлийг дүүрэн хийж хальж асгаруулах.