факультетын хурал
тухайн их дээд сургуулийн аль нэг салбарын хурал