БАГТААХ

1. Юмны дотор нь оруулах, аливаа зүйлийг өгөгдсөн хэмжээнээс давуулалгүй юмны дотор нь оруулах - Далан хэдэн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., багтааж бичих (бүгдийг өгөгдсөн хэмжээнд тохируулан бичих), багтааж зурах (бүгдийг оруулж зурах), хурааж багтаах (хурааж оруулах), эвхэж багтаах (эвхэж оруулах);


2. Элсүүлэх, эгнээндээ оруулах: намд багтаах (намд элсүүлэх), сургуульд багтаах (сургуульд элсүүлэх), эвлэлд дэлгэрэнгүй... (эвлэлд элсүүлэх).

багтааж бичих бүгдийг өгөгдсөн хэмжээнд тохируулан бичих
багтааж зурах

бүгдийг оруулж зурах

хурааж багтаах хурааж оруулах
эвхэж багтаах эвхэж оруулах
намд багтаах намд элсүүлэх
сургуульд багтаах сургуульд элсүүлэх
эвлэлд багтаах эвлэлд элсүүлэх