үнэрээр нь өл дарах
а. Хойноос нь хоосон гуйж, даган баясаж биеэ хуурах; б. Бүтэшгүй зүйлээр өөрийгөө хуурах