үнэр танар
юмнаас гарч үнэрлэх эрхтэнд мэдрэгдэх зүйл