амт үнэр үнэр амт
ам болон хамарт хүртэх сэрэхүй, амтлах үнэртэх сэрэхүй