үнэр ханхлах
ямар нэгэн үнэр их гарах, хамарт мэдрэгдэх