үнэр орох
а. Юмны өмхийрөн завдах; б. Юманд бусдын үнэр халдах