үнэр гаргах
а. Үнэр бий болгох; б. Муухай үнэр үнэртүүлэх