үнэр авхуулах
а. Үнэрээрээ мэдэгдэх; б. [шилжсэн] Ямар нэг юмны сэдэв мэдэгдэх