үнэр авах

а. Ан амьтан салхины дээд талаас ирсэн бусдын үнэрийг мэдэх; б. [шилжсэн] Сэжиг төрөх