Архустайн САА. 1937. ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн Баримт.

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Мал аж ахуйн машинст станц
Хамаа бүхий үг Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй
Төрөл Үйл явдал
Цаг үе ХХ зуун
Бүс нутаг БНМАУ-ын ойт хээрийн бүс
Байгуулагдсан цаг хугацаа ХХ зуун
Хаана болсон БНМАУ-ын
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан БНМАУ-ын иргэд

Сангийн аж ахуй

Улсын тариалан эрхлэх аж ахуйн байгууллага

       Ардынзасгийнгазраас тариаланхөгжүүлэхбодлогыгхэрэгжүүлж, анхныСАА-г 1922 онд Хараад байгуулж, 1927 онд өргөтгөж, Борнуурт, Жаргалант хэмээх хоёр салбартай болжээ. Сангийн аж ахуйн үүсэл, хөгжлийг гурван үед хуваана. Үүнд, нэгдүгээр үе нь1922-1940 он, хоёрдугаар үе нь 1940-1957, гуравдугаар үе нь 1958-1994 он.

       1955 оноос Сангийн аж ахуйнуудын үйл ажиллагааны чиглэлийг тодруулан ангилжээ. Үүнд, 1. үр тариа ба хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн туслах салбартай мал аж ахуйг эрхлэх САА-нууд (Баруун туруун, Завханы САА, Орхоны САА, Архангай болон Онон дахь САА, Тамсаг булаг, Өндөрхаан, Хөвсгөлийн САА), 2. Тариалангийн аж ахуй эрхлэх САА ( Жаргалант, Цагаантолгой, Зүүнхараа, Зүүнбүрэн, Ерөө, Булганы САА, эдгээр нь САА тариалангийн хаягдал, хадлан бэлчээрийг зөв зохистой ашиглан гахай шувуу, хонь, үхрийн аж ахуйг туслах чанартайгаар хөгжүүлэх), 3. Улаанбаатар хотыг сүү ба төмс, хүнсний ногоогоор хангах зорилготой сүү-ногооны аж ахуй эрхлэх (Батсүмбэр, Борнуурын САА) хэмээн ангилжээ. Атрын нэг,хоёр дугаар аяны үеэс тэжээлийн САА олноор байгуулагдсан. 1990 оны байдлаар Монголд Улсад нийт 68 САА үйл ажиллагаа явуулж байв.

Ашигласан ном зохиол

Б.Роломжав. БНМАУ-ын тариалангийн хураангуй түүх//Түүхийн судлал.Том.XIV. УБ.,1987.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Д.Мандалсүрэн. БНМАУ-ын Сангийн аж ахуйнууд (1922-1958).УБ.,1969

П.Ф. Кононков, С.Н. Кононкова. Земледелие в Монгольской Народной Республике. М.,1966