Төв аймгийн Жаргалантын САА. Үтрэм дээр. 1950-иод он. ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн Баримт мэдээллийн төв.

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Газар тариалан
Хамаа бүхий үг Хөдөө аж ахуй, газар, мал аж ахуй
Төрөл Үйл явдал
Атрын аян өрнөсөн цаг үе ХХ зууны II хагасаас XXI зууны эхний арван жил
Атрын аяны бүс нутаг Монгол Улсын тал хээрийн бүс
Холбогдох аймаг Төв, Сэлэнгэ, Хэнтий, Булган, Дорнод зэрэг аймаг

Атрын аян

Атар газрыг хагалж, газар тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилготой өргөн олныг хамарсан үйл явц

    Атар газрыг эзэмшиж, газар тариаланг хөгжүүлэх замаар хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах, мал аж ахуйн тогтвортой өсөлтийг хангах, орчин үеийн техник, технологи нэвтрүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах шаардлагын дагуу атрын гурван удаагийн аян өрнүүлжээ. Атрын анхны аяныг явуулах тогтоолыг1959 оны 3 дугаар сард МАХН-ын Төв Хорооны III бүгд хурлаас гаргасан бол хоёр дахь аян 1976 оноос өрнөжээ.Атрын эхний аянуудыгМАХН-ын удирдлагаарМонголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэлийн байгууллага гардан зохион байгуулж,залуучуудыг өргөнөөр татан оролцуулж, шинээр байгуулагдсан САА-г шефлэн авч ажиллаж байв.

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 70 дугаар тогтоолоор “Атрын III аян” үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Атрын гурав дахь аяны үндсэн зорилго нь хөрсний үржил шимийг хамгаалж, нөхөн сэргээх, үр сортын болон техник технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлж, импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэж байв. (Б.Пунсалдулам)

Ашигласан ном зохиол

А.Бадарчин. Нэгэн жарны алхаа (Дуртгал).УБ.,2009
Д.Мандалсүрэн. БНМАУ-ын Сангийн аж ахуйнууд (1922-1958).УХГ УБ.,1969

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

“Атрын гурав дахь аян” үндэсний хөтөлбөр. ХХААХҮЯ, Засгийн газрын хамтран хэвлэсэн гарын авлага. УБ.,2009
Б.Роломжав. БНМАУ-ын тариалангийн хураангуй түүх//”Түүхийн судлал” Том.XIV. УБ.,1987