Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Могулистан
Цаг үе XIV зууны эхэн үеэс XVI хүртэл
Салбар Газар зүйн нэр томьёо
Бүс нутаг Дундад Ази, Киргиз, Зүүн Туркестан
Болсон цаг хугацаа XIV зууны эхэн үеэс XVII хүртэл
Хаана болсон Цагадайн улсын нутаг, Дундад Ази
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан Цагадай

Моголистан

Цагадайн хаант улсын зүүн хэсэгт нүүдэлчид төвлөрөн амьдарч байсан газрын нэр.

Монголын эзэнт гүрэн байгуулдан хүчирхэгжиж улмаар 4 бүрэлдэхүүн улсад хуваагдсаны нэг нь Дундад Азийн бүс нутагт Цагадайн хаант улс билээ. Энэхүү Цагадайн хаант улс нь Их хааны улс буюу Юань улс, Алтан Ордны улс, Ил хаант улстай идэвхитэй улс төрийн харилцаатай явж ирсэн. Цагадайн угсааныхан тус бүс нутгийг захиран суухдаа дээрх төрөл улсуудтайгаа найрамдах, дайтах зэргээр харилцаж байлаа. Цагадайн хаант улс нь соёлын хувьд суурин ба нүүдлийн гэсэн хоёр хэсэгт хуваагддаг байв. 

1321 оны үе гэхэд Цагадайн хаант улсад дотоодын тэмцэлд автаж түрэгжсэн, исламийн шашинтнууд буюу уламжлалыг даган хуучин хэвээр амьдардаг хоёр хэсэгт хуваагдах болов. Баруун тал нь Амударьяа, Сырдарьяа хоёр мөрний хооронд газраар гол болгосон ислам шашинт, түрэгжсэн, суурин соёл бүхий Мавераннахр; зүүн хэсэг нь Цагадайн улсын зүүн хэсгийг хамарсан Дорнод Туркестаны өмнөд хэсэг,  нутгийн зүүн хэсгийг нь хамарсан нүүдлийн соёлт Могулистан (Моголистан) гэсэн үндсэн хэсэгт хуваагдаж Энэхүү Моголистанд голлон нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэн суух нүүдэлчид амьдарч байлаа. Моголистан гэдэгт өнөөгийн Исык-кул нуурын орчим нутаг хамруулан үздэг.

Моголистаны ноёрхолын хүрээнд уйгур, хасагаас гадна монголын талаас баарин аймаг, жалайр аймаг болон дуглат аймгууд багтаж улсын гол тулгуур хүчин болж байлаа. Улсын ноёрхогч нь бүр Цагаадайн угсааныхнаас бүрдэж байв. Эсэнбуха, Тоглугтөмөр, Есөнбуха, Вэйс хан, Юнус хан, Мансур хан зэрэг олон хаад ноёрхож байв. Тоглугтөмөр анх тэргүүнд исламийн шашныг Моголистанд дэлгэрүүлэх болсон юм. Хожим Юнус ханы үед тус бүс нутгийн нүүдэлчид улс төрийн хувьд хүчирхэгжин мандаж байлаа. (Л.Ганбат)

Ашигласан ном зохиол

Монголын түүхийн толь. Хөх хот 1999
Хубилай хаан ба түүнийг залгамжлагчид. УБ., 2015
Ц.Энхчимэг. Монголын Цагадайн хант улс. УБ., 2006

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Бойль Ж. Э., Дэлхийн Монгол гүрэн. УБ., 2015
Михаэл Правдин. Чингис хаан түүний өв. Орч: Д.Моононцагаан. УБ., 2005
Сүгияма Масааки. Монголын эзэнт гүрний мандал буурал. Боть VIII. Орч: Ц.Цэрэндорж. УБ., 2015
Mirza Haydar Duğlat. Tarih-i Reşidi. Çev: O.Karatay. İstanbul, 2006
Gazi Zahıreddin Muhammed Babur. Baburname. İstanbul, 2006