Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг цаньчжи чжэнши, цаньчжэн
Хамаа бүхий үг Төв бичгийн муж
Төрөл албан тушаал
Цаг үе Юань улс
Хэний хаанчлалын үед Хубилай хаан-Аюушридара хаан
Салбар, чиглэл түүх
Үндэслэн байгуулагч Хубилай хаан
Бүс нутаг Монгол, БНХАУ
Үүсч байгуулагдсан он цаг 1260

Засгийн хэргийг туслан мэдэгч түшмэл

Юань улсын Төв бичгийн мужийн албан тушаал.

Засгийн хэргийг туслан мэдэгч түшмэл (參知政事) нь Төв бичгийн мужийн зүүн, баруун этгээдийн чэн хэмээх албан тушаалтны дараагийн тушаал. Засгийн хэргийг туслан мэдэгч түшмэл (нанхиад дуудлага нь цаньчжи чжэнши)-ийг бас цаньчжэн (參政) хэмээн дөхөмчлөн нэрлэдэг байжээ. Дэс хоёрдугаар зэргийн албан тушаал. 1260 онд энэхүү албан тушаалд нэг хүнийг талбисан боловч хожим нь нэмэгдсээр гурав болжээ. 1330 онд хоёр орон тоотой болгожээ. Салбар мужид бас ийм албан тушаалтан байжээ. (Ц.Цэрэндорж)

 

Ашигласан ном зохиол

Лю Цзи, Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл (орчуулсан Цэрэндорж Ц.) – “Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл, Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл”, УБ., 2016

Юань улсын судар (хятад хэлээр)

Далай Ч., Монголын түүх (1260-1388), гутгаар дэвтэр, УБ., 1992

Пунсаг А., Тэнгэрийн Их Юань улсын түүхэн тэмдэглэл, УБ., 2010

David M.Farquhar, The Government of China under Mongolian Rule: A Reference Guide. Münchener ostasiatische Studien 53, 1990

元史辭典, 主編, 邱樹森, 山东敎育出版社, 2002

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Ганболд Ж., Мөнхцэцэг Т.,  Наран Д., Пунсаг А., Монголын Юань улс, УБ., 2006