Долоодойн уйгур бичээс (Улаангом сум, Увс аймаг)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Тариатын гэрэлт хөшөө, Тэсийн гэрэлт хөшөө
Төрөл Бичээс
Түүхэн эрин үе Уйгурын үе
Он цаг НТ YIII зуун
Салбар Археологи

Долоодойн хөшөөний уйгур бичээс

Уйгурын үеийн бичгийн дурсгал.

Энэхүү бичээс Увс аймгийн Түргэн сумын нутаг Хар Ус гэдэг газар байжээ. Энэ газрыг нутгийн ардууд Долоодойн булш ч гэж нэрлэдэг. 1955 онд уг бичээсийг анх археологич Ц.Доржсүрэн олсон.

Энэ бичээс нь руни бичгээр бичигдсэн дөрвөн мөр бүхий дурсгал юм. Долоодойн түрэг бичээсийг өдгөө тайлан уншиж чадаагүй байна. Бичээс одоо Увс аймгийн орон нутгийг судлах музейд хадгалагдаж буй. Эл бичээсийн тухай Ц.Доржсүрэн 1957 онд “Шинжлэх ухаан, техник” сэтгүүлд, Б.Ринчен “Монгол нутаг дахь хадны бичиг” номондоо тус тус хэвлүүлжээ. (А.Энхтөр).

Ашигласан ном зохиол

Доржсүрэн Ц. Долоодойн булш ба түүний хөшөө // ШУА. УБ., 1957, т. 5-6.

Худяков Ю.С. Памятники уйгурской культуры в Монголии // Центральная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1990, стр. 84-89.

X
by AdChoices
X
by AdChoices
X
by AdChoices
X
by AdChoices
X
by AdChoices

Цэвээндорж Д., Баяр Д., Цэрэндагва Я. Долоодойн хөшөөний уйгур бичээс // Монголын археологи. УБ., 2002, т. 195.

Ганболд Ж. Долоодойн бичээс // Монгол нутаг дахь соёлын үл хөдлөх өвийн хадгалалт, хамгаалалт. УБ., 2006, т. 202.

 

 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол