Долоодойн түрэг бичээс (Улаангом сум, Увс аймаг)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Тоньюкукын гэрэлт хөшөөний бичээс, Куль-Тегиний гэрэлт хөшөөний бичээс
Төрөл Бичээс
Түүхэн эрин үе Түрэгийн үе
Он цаг НТ YI-YIII зуун
Салбар Археологи

Долоодойн түрэг бичээс

Түрэгийн үеийн бичгийн соёлд хамаарах дурсгал.

Энэхүү бичээс Увс аймгийн Түргэн сумын нутаг Хар Ус гэдэг газар байжээ. Энэ газрыг нутгийн ардууд Долоодойн булш ч гэж нэрлэдэг. 1955 онд уг бичээсийг анх археологич Ц.Доржсүрэн олсон.

Энэ бичээс нь руни бичгээр бичигдсэн дөрвөн мөр бүхий дурсгал юм. Долоодойн түрэг бичээсийг өдгөө тайлан уншиж чадаагүй байна. Бичээс одоо Увс аймгийн орон нутгийг судлах музейд хадгалагдаж буй. Эл бичээсийн тухай Ц.Доржсүрэн 1957 онд “Шинжлэх ухаан, техник” сэтгүүлд, Б.Ринчен “Монгол нутаг дахь хадны бичиг” номондоо тус тус хэвлүүлжээ. (А.Энхтөр)

Ашигласан ном зохиол

Доржсүрэн Ц. Долоодойн булш ба түүний хөшөө // ШУА. УБ., 1957, т. 5-6.

Пэрлээ Х. Монгол Ард Улсын эрт дундад үеийн хот суурины товчоон. УБ., 1961.

Ганболд Ж. Долоодойн бичээс // Монгол нутаг дахь соёлын үл хөдлөх өвийн хадгалалт, хамгаалалт. УБ., 2006, т. 202.

 

 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол