Ишгэн толгойн зураг (Манхан сум, Ховд аймаг)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Чандмань Хар үзүүрийн хадны зураг
Төрөл Хадны зургийн дурсгал
Түүхэн эрин үе Палеолитын үе
Салбар Археологи

Ишгэн толгойн зураг

Палеолитын үед холбогдох хадны сийлмэл зургийн дурсгалт газар.

Ховд аймгийн Манхан сумын нутаг. 1979 онд Д.Цэвээндорж, А.П.Окладников нар илрүүлэн олж судалжээ.

Монгол Алтайн нурууны ар биеэс эх авсан Цэнхэрийн гол Ховд аймгийн Манхан сумын төвийн орчимд нийлж урсах ба түүний хөндийд орших хоёр жижиг хадан толгойн нэг болох Ишгэн толгойн хаднаа үхэр, адуу, буга, янгир, тэмээ зэрэг амьтдын дүрсийг хадны толион дээр гол төлөв ганц нэгээр урласан байх бөгөөд зургийн сийлсэн өнгө хадны байгалийн өнгөнөөс бараг ялгарахгүй болж зөвхөн гараар тэмтрэхэд сийлмэл зурагтай болох нь мэдэгддэг. Ишгэн толгойн хадны ихэнх зураг түүний хойт талд өөрөөр хэлбэл салхин талд нь зонхилон зурагдсан онцлогтой.

Ишгэн толгойн хаднаа нийт 150 дүрс сийлснээс хүн 1, адуу 18, үхэр 13, буга, хандгай, гөрөөс 19, тэмээ 1, янгир 17, аргаль 11, могой 5, бар 3, тэмдэг дүрс 9, чухам ямар амьтан болох нь тодорхой танигдахгүй амьтдын дүрс 53 байна. Энд дан зэрлэг амьтдыг дүрсэлсэн бөгөөд дүрслэхдээ амьтдын биеийн ерөнхий тэгийг хүрээлэн цохиж гаргах, бүх талбайг хонхойлон цохих хоёр үндсэн барилыг хэрэглэн тухайн амьтны дүрсийг бодит байдлаар харуулахдаа яг байгаагаар хуулбарлалгүй онцлог шинжийг нь цохон бодитойгоор дүрсэлж зарим эрхтэнүүдийг орхигдуулсан нь ч тохиолдоно. Үхрийн том эвэр, адууны чих, сүүл, бугын олон салаа эвэр, барын арьсны судал, тэмээний бөх зэргийг цохон урлахын зэрэгцээ, янгирын махир эврийг гоёмсог байдалтай нум хэлбэртэй гаргаж нуруунд хүргэлгүй дүрсэлсэн байхад аргалийн эврийг тал дугуй хэлбэрээр хүзүүтэй нь давхардуулан махирлуулсан байна. 

Ишгэн толгойн хаднаа могойн зураг нилээд хэд буй нь палеолитын үеийн зурагт элбэг тохиолддог дүрслэл билээ.

Монгол орон түүний хөрш зэргэлдээ нутгаас урьд өмнө чулуун зэвсгийн үед холбогдох барын зураг олдож мэдэгдээгүй бөгөөд харин Ишгэн толгойн хаднаа дурдсан зэрлэг амьтдын хамт цөөн тоогоор барыг дүрсэлсэн нь сонирхолтой юм. Манай оронд палеолитын үед бар нутаглаж байснаас түүнийг үзсэн, мэддэг төдийгүй хад цохионоо дүрслэн үлдээжээ.

Дээд палеолитын үед холбогдоно. (Я.Цэрэндагва)

Ашигласан ном зохиол

Цэвээндорж Д. Монголын эртний урлагийн түүх. УБ. 1999. т. 68-69.

Цэвээндорж Д. Ишгэн толгойн хадны зураг // Studia archaeologica. Тom. X,  Fasc. 2. УБ., 1982. т. 6-

21.

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол