Нарийн голын ил суурин (Баян-Овоо сум, Баянхонгор аймаг)

Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Цагаан агуйн суурин, Нарийн гол-17, Уранхайрхан
Төрөл Чулуун зэвсгийн үеийн дурсгал
Түүхэн эрин үе Палеолитын үе
Он цаг Одоогоос 850000 жилийн өмнө
Салбар Археологи

Нарийн голын ил суурин

Монгол нутгаас олдсон хамгийн эрт үед холбогдох чулуун зэвсгийн дурсгал.

Уг дурсгал Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын нутагт оршино. Нарийн голын зүүн эргээс Монгол Зөвлөлтийн түүх соёлын хамтарсан экспедицийн чулуун зэвсгийн дурсгал судлах ангийн археологчид 1986 онд палеолитын доод, дунд дээд шатанд холбогдох 52 бууц, суурин, дархны газрыг илрүүлэн 2783 ширхэг чулуун зэвсэг түүвэрлэн олсон юм. Тэдгээр суурингуудын долоо нь доод палеолитын үед холбогдохын зэрэгцээ тав нь дархны газар байв.

Нарийн голын бүлэг дурсгалаас хамгийн эрт үед холбогдох дурсгал нь Баян-Овоо сумын нутаг Уранхайрхан уулын орчим дахь Нарийн голын 17-р суурин болно. Чулуун зэвсгийн байдлаас харахад арга зүйн болоод хэв шинжийн хувьд хайрган зэвсгийн уламжлалыг илэрхийлдэг.

Нарийн голын доод палеолитын дурсгалыг судалсан судлаачид бусад газар нутгаас олдсон ижил төрлийн эдлэлүүдтэй харьцуулан холбогдох он цагийг 850000 жилээр тогтоосон юм. (Я.Цэрэндагва)

Ашигласан ном зохиол

Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвээндорж Д.,Петрин В.Т. Периодизация и хронология палеолита Монголии // Studia archeologica. Тom. XVIII, Fasc. 2. УБ., 1998, т. 8–17.

Деревянко А.П., Петрин В.Т., Цэвээндорж Д., Девяткин Е.В., Ларичев В.Е., Васильевский Р.С., Зенин А.Н., Гладышев С.А. Палеолит и неолит северного побережья Долины Озер. Новосибирск, 2000. 

 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол