Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Элбэг Нигүүлсэгч хаан, Үгэчи хашиха, Өлзийтөмөр хаан
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1377
Нас барсан он, сар, өдөр 1402
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Төгстөмөр Усхал хаан, эцэг нь Элбэг Нигүүлсэгч хаан. Дүү нь Өлзийтөмөр хаан.

Гүнтөмөр хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын хаан (1400-1402).


Гүнтөмөр нь 1400 онд өөрийн эцэг Элбэг хааныг залгамжилж хаан суужээ. Гэвч 2 жил болоод Гүйличи гэгчид хөнөөгджээ. Түүхийн сурвалж бичигт түүний талаар дорвитой мэдээ үгүй. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч , УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол