БАГЗАГ
/ нутгийн аялгуу /

Хоёр настай ямаа, зусаг ямаа.